Про інститут

опис зображення

Національний інститут стратегічних досліджень (НІСД) утворений згідно з Указом Президента України від 4 березня 1992 року № 127. Указом Президента України від 16 грудня 2002 року № 1158 Інститут підпорядкований Президентові України.

Відповідно до Статуту Національного інституту стратегічних досліджень (у редакції Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 737) Інститут є базовою науково-дослідною установою науково-аналітичного супроводження діяльності Президента України та Ради національної безпеки і оборони України, консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

Інститут здійснює науково-аналітичні та прогнозні дослідження проблем розвитку України, її національної безпеки, готує і подає Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України аналітичні матеріали, проекти програмних документів та нормативно-правових актів.

Основними завданнями Інституту є:

 • наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив сталого розвитку України, проблем її національної безпеки, розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення;
 • організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;
 • підготовка проектів програмних документів та нормативно-правових актів;
 • наукова експертиза проектів нормативно-правових актів;
 • публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів з основних напрямів наукової та аналітичної діяльності Інституту;
 • наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері забезпечення національної безпеки України.

 

СТАТУТ

Національного інституту стратегічних досліджень

(у редакції Указу Президента України від 7 жовтня 2019 року № 737)

 

І. Загальні положення

1. Національний інститут стратегічних досліджень (далі – Інститут) є базовою науково-дослідною установою науково-аналітичного супроводження діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України.

Інститут є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Інститут створено шляхом перетворення Інституту стратегічних досліджень Академії наук України згідно з Указом Президента України від 4 березня 1992 року № 127 «Про створення Національного інституту стратегічних досліджень».

3. Інститут здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та цього Статуту.

4. Інститут підпорядкований Президентові України, щорічно звітує перед Президентом України про свою діяльність.

5. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, рахунки у національній та іноземній валюті в банках України, відкриті відповідно до законодавства України, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші необхідні печатки, штампи та бланк зі своїм найменуванням, емблему, логотип. Інститут може мати товарний знак, який реєструється в установленому законодавством порядку.

6. Інститут має право відповідно до законодавства укладати угоди, набувати майнові та немайнові права.

7. Інститут є неприбутковою установою.

8. Інститут підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством України.

9. В Інституті ведеться діловодство, бухгалтерський облік та фінансова звітність згідно із законодавством України.

10. Повне найменування Інституту українською мовою: Національний інститут стратегічних досліджень.

Повне найменування Інституту англійською мовою: National Institute for Strategic Studies.

Скорочене найменування Інституту українською мовою: НІСД.

Скорочене найменування Інституту англійською мовою: NISS.

11. Адреса Інституту: 01030, м. Київ, вулиця Пирогова, будинок 7 а.

 

ІІ. Мета та основні завдання Інституту

12. Інститут здійснює науково-аналітичні та прогнозні дослідження проблем розвитку України, її національної безпеки.

Інститут готує і подає Президентові України, Раді національної безпеки і оборони України аналітичні матеріали, проекти програмних документів та нормативно-правових актів.

13. Основними завданнями Інституту є:

 • наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив сталого розвитку України, проблем її національної безпеки, розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення;
 • організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів щорічних послань Президента України до Верховної Ради України;
 • підготовка проектів програмних документів та нормативно-правових актів;
 • наукова експертиза проектів нормативно-правових актів;
 • публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів з основних напрямів наукової та аналітичної діяльності Інституту;
 • наукове супроводження здійснення Президентом України, Радою національної безпеки і оборони України повноважень у сфері забезпечення національної безпеки України.

14. Інститут для виконання покладених на нього завдань:

 • одержує безоплатно від органів виконавчої влади, інших державних органів, а також в установленому порядку від підприємств, установ, організацій інформацію, аналітичні та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Інститут завдань;
 • забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Інституту;
 • організовує проведення наукових конференцій, нарад, круглих столів, семінарів з актуальних проблем суспільного розвитку;
 • створює постійні та тимчасові експертні та робочі групи для вивчення окремих проблемних питань розвитку України, її національної безпеки;
 • готує до видання матеріали за результатами досліджень;
 • аналізує стан розвитку профільних досліджень в іноземних державах, підтримує зв'язки та здійснює співробітництво з їх установами і вченими з найважливіших проблем суспільно-політичного розвитку, створює спільні наукові колективи, здійснює обмін результатами наукових робіт, публікаціями та спеціалістами;
 • взаємодіє з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, в тому числі іноземними, виконує на договірних засадах науково-дослідні та аналітичні роботи, здійснює експертизу наукових проектів, залучає в разі потреби на договірних засадах або на правах співавторства наукові установи та окремих фахівців до виконання найважливіших досліджень;
 • здійснює видавничу діяльність.

15. Діяльність Інституту не повинна негативно впливати на умови роботи інших установ, організацій, підприємств, побутові умови громадян, які проживають на прилеглих до нього територіях. Інститут вживає необхідних заходів щодо охорони довкілля, збереження його від забруднення викидами, стічними водами та іншими відходами, а також щодо боротьби з шумами, які перевищують допустимі рівні, та радіоперешкодами.

 

ІІІ. Гранична чисельність працівників, організаційна структура та керівництво Інституту

16. Граничну чисельність працівників Інституту затверджує Президент України.

17. Організаційну структуру, штатний розпис і кошторис Інституту затверджує директор Національного інституту стратегічних досліджень  (далі – директор) в установленому законодавством порядку.

18. Для погодженого вирішення питань, що стосуються основних напрямів діяльності Інституту, утворюється дирекція.

До складу дирекції входять за посадою директор, заступники директора, заступники директора – керівники науково-аналітичних центрів, вчений секретар, радники директора.

19. Основною структурною одиницею Інституту є науково-аналітичний центр (далі – центр). До складу Інституту та його центрів можуть входити відділи, сектори, інші структурні підрозділи, створені відповідно до законодавства.

У складі Інституту функціонує наукова бібліотека.

Інститут може створювати відокремлені структурні підрозділи в інших містах України.

Положення про структурні підрозділи Інституту затверджує директор.

20. З метою незалежної оцінки наукових результатів діяльності Інституту створюється Наглядова рада, склад якої затверджує Президент України за поданням директора Інституту.

Основними завданнями Наглядової ради є:

 • сприяння діяльності Інституту;
 • визначення пріоритетних напрямів науково-аналітичної діяльності та затвердження стратегічної програми досліджень Інституту, внесення змін до неї;
 • розгляд щорічних звітів про наукову і науково-організаційну роботу Інституту.

Наглядова рада діє відповідно до регламенту Наглядової ради, що затверджується на її засіданні.

Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на рік.

Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

21. Колегіальним органом управління науковою діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції, є Вчена рада.

До складу Вченої ради входять за посадою директор, його заступники, заступники директора – керівники центрів, вчений секретар Інституту. Три чверті від складу Вченої ради обираються таємним голосуванням колективу наукових працівників, решта її членів призначаються директором.

Організація роботи Вченої ради покладається на вченого секретаря.

Положення про Вчену раду затверджується директором.

У разі потреби при Вченій раді можуть бути утворені секції на чолі з провідними вченими.

22. При центрах Інституту за рішенням Вченої ради можуть бути організовані експертні ради з окремих наукових проблем для здійснення експертизи наукових проектів, їх окремих етапів, результатів наукових досліджень та для координації робіт між виконавцями, визначення основних проблем у межах відповідних наукових напрямів. До складу зазначених рад залучаються працівники як Інституту, так і інших установ (за погодженням з їх керівниками), що працюють за науковим профілем центру.

Склад експертних рад затверджує директор за поданням вченого секретаря.

23. Для контролю за видавничою діяльністю та надання дозволів на публікацію матеріалів в Інституті діє експертна комісія.

24. Загальне керівництво і оцінку діяльності Інституту здійснює Президент України.

25. Інститут очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України.

Директор здійснює керівництво діяльністю Інституту і несе персональну відповідальність за її результати перед Президентом України.

26. Директор:

 • організовує роботу Інституту, забезпечує виконання стратегічної програми досліджень та тематичних планів, додержання вимог законодавства, виконавської дисципліни;
 • організовує контроль за виконанням рішень Президента України з питань діяльності Інституту та реалізацією науково-дослідних програм;
 • представляє Інститут в органах державної влади України, на підприємствах, в установах, організаціях, у банках;
 • розподіляє обов’язки між членами дирекції Інституту;
 • встановлює посадові оклади відповідно до діючих схем у межах фонду оплати праці;
 • забезпечує комплектування Інституту кадрами, керує підготовкою наукових кадрів, забезпечує перепідготовку та підвищення їх кваліфікації;
 • залучає на договірних засадах фахівців для поглибленого аналізу і проведення міжгалузевих досліджень, що не є профільними для Інституту;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Інституту;
 • видає в межах своїх повноважень накази, організовує та забезпечує контроль за їх виконанням;
 • забезпечує додержання законодавства про працю, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії, соціального страхування;
 • застосовує до працівників Інституту заходи матеріального і морального заохочення за високу якість наукових досліджень, видавничу діяльність, зразкове виконання службових обов'язків, ініціативу, новаторство;
 • накладає в установленому порядку дисциплінарні стягнення на працівників Інституту;
 • розпоряджається коштами в межах кошторису Інституту;
 • укладає договори на виконання Інститутом науково-дослідних робіт, платних послуг;
 • затверджує схвалені Вченою радою плани наукових досліджень центрів, дослідницьких та робочих груп згідно зі стратегічною програмою досліджень та науковими проектами Інституту;
 • затверджує на підставі рішення Вченої ради результати періодичної переатестації аспірантів, докторантів;
 • керує діяльністю Вченої ради, координує діяльність експертних рад;
 • подає згідно з рішенням Вченої ради документи на присвоєння вченого звання старшого дослідника, професора, на здобуття наукового ступеня доктора філософії, доктора наук;
 • представляє в установленому порядку працівників Інституту до нагородження державними нагородами;
 • нагороджує Почесною грамотою Інституту його працівників, громадян України та іноземців, присуджує їм на підставі рішення Вченої ради почесне звання «Почесний доктор Національного інституту стратегічних досліджень»;
 • налагоджує міжнародні наукові зв'язки Інституту;
 • створює умови, необхідні для творчого обміну думками та дискусій між працівниками, їх високопродуктивної праці, підвищення ефективності наукових досліджень, видавничої діяльності.

27. Заступники директора, заступники директора – керівники центрів призначаються на посаду та звільняються з посади директором.

28. Посадові обов’язки заступників директора, заступників директора – керівників центрів та вченого секретаря визначаються розподілом обов’язків між членами дирекції, керівників структурних підрозділів – положеннями про відповідні структурні підрозділи, інших працівників Інституту – посадовими інструкціями, які затверджує директор.

29. Обов’язки директора у разі його відсутності виконує один із заступників директора згідно з розподілом обов’язків.

 

IV. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Інституту

30. Майно Інституту складають основні та оборотні фонди, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі. Відповідно до законодавства, мети, основних завдань і функцій Інституту йому можуть належати будівлі, споруди, обладнання, прилади, транспортні засоби та інше майно.

Майно Інституту є державною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

31. Майно, передане Інституту, використовується відповідно до мети і завдань, визначених цим Статутом.

32. Інституту надаються в користування земельні ділянки відповідно до законодавства України.

33. Фінансування діяльності Інституту здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фондів Державного бюджету України, інших джерел, не заборонених законом.

Інститут в установленому порядку може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів) за рішенням Вченої ради на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки, відкриті в установах банків.

Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Інституту на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, включаються до кошторису Інституту і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Інституту.

34. Інститут має право:

передавати в оренду споруди та приміщення, обладнання і транспортні засоби, що тимчасово не використовуються;

надавати на безоплатній основі приміщення лікувальним установам, закладам громадського харчування, іншим установам, що забезпечують обслуговування його працівників;

надавати в установленому порядку платні послуги.

35. Інститут відповідно до законодавства реалізовує застарілі або невикористані обладнання, прилади, апаратуру.

 

V. Порядок внесення змін до Статуту Інституту

36. Зміни до Статуту Інституту вносяться указами Президента України.

 

VI. Порядок припинення діяльності Інституту

37. Припинення діяльності Інституту може бути здійснено шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації за рішенням Президента України у визначеному законодавством порядку.


Інститут внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (свідоцтво).


Закон України "Про доступ до публічної інформації", зі змінами та доповненнями від 13,01.2011р., №2939-VI. розділ III, ст. 15"

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками

Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання, структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага керівника, заступника керівника юридичної особи публічного права, керівника, заступника керівника, ..."

Інформацію щодо використання бюджетних асигнувань можна отримувати на сайтах :

 • Edata - єдиний портал використання публічних коштів
 • zakupki.prom.ua - інформація про проведення закупівель