Організація підготовки докторантів та аспірантів

Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється відповідно до:

Закону України «Про освіту» 

Закону України «Про вищу освіту» 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44 

Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 року № 1197 

Кожному аспіранту призначається науковий керівник, докторанту – науковий консультант. На засіданнях Вченої ради Інституту обговорюються та затверджуються теми дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, індивідуальні навчальні плани аспірантів, індивідуальні плани наукової роботи аспірантів та докторантів.

Теми дисертацій повинні бути пов’язані з основними науково-дослідними роботами Інституту.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою освітньо-наукової програми згідно з навчальним планом за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 – Економіка

Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 – Економіка

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 052 – Політологія

Навчальний план підготовки докторів філософії за спеціальністю 052 – Політологія

Загальний план – графік роботи аспіранта

Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

Правила призначення стипендій в Інституті

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення аспірантам Інституту

 

З питань підготовки аспірантів звертатись за телефоном:

044 286 01 15 – Савченко Світлана Вікторівна, Туровець Юлія Володимирівна