Шляхи розв’язання проблем щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати в Україні

Заробітна плата – системоутворювальний компонент механізму функціонування ринку праці, що є ключовим елементом економічної системи держави. Поряд з цим рівень заробітної плати є одним із головних показників і чинників якості соціально-економічного життя кожної країни. Заробітна плата має бути головним джерелом доходів населення, мотиватором розвитку трудового потенціалу та потужним стимулом підвищення продуктивності праці.

Як соціально-економічна категорія, заробітна плата в ринковій економіці виконує наступні функції:

  • відтворювальну (джерело відтворення робочої сили та засіб залучення людей до праці);

  • стимулюючу (її розмір залежить від кількості, якості і результатів праці);

  • регулюючу (засіб територіального та галузевого розподілу і перерозподілу кадрів по регіонах країни, галузях економіки з урахуванням ринкової кон’юнктури);

  • соціальну (забезпечення рівної заробітної плати в однакових умовах праці та усунення будь-якої дискримінації в оплаті праці, що лежить в площині принципу соціальної справедливості).

Проте існуючі проблеми у сфері оплати праці в Україні суттєво ускладнюють реалізацію цих функцій та створюють перешкоди на шляху позитивного впливу системи оплати праці на соцiально-економiчний розвиток України, можливості економічного зростання та зростання рівня та якості життя населення. Однією з таких проблем є заборгованість із виплати заробітної плати. Затримки з виплатою винагороди за працю найманих працівників є не лише порушенням їхніх трудових прав (ст. 43 Конституції України), вони ставлять під загрозу економічний стан домогосподарств, залишаючи їх без засобів для здійснення нормальної життєдіяльності. Це явище є, поряд з низьким рівнем оплати праці, однією з основних причин поширення бідності серед працюючого населення, посилення соціальної напруженості. Невиплата заробітної плати безпосередньо впливає на фінансове становище і знижує життєвий рівень цілої родини, погіршуючи якість життя дітей, перетворюється з економічного фактору життя на соціальний. Знижуючи реальні доходи певних груп населення, збільшуючи і без того занадто високу диференціацію заробітків, заборгованість із виплати заробітної плати перетворилася на вагомий політичний фактор життя країни. Заборгованість підриває трудову мотивацію працівників, зумовлює соціальне невдоволення населення, спотворює основи соціально-трудових відносин.

 

Фото: flickr.com

Повний текст аналітичної записки: