"Щодо тенденцій розвитку економіки України у 2013-2014 роках". Аналітична записка

Анотація

 

У записці розроблено прогноз та проаналізовано тенденції розвитку економіки України у 2013-2014 рр. Економіка України у 2013 році розвивається в умовах повільної динаміки світових товарних ринків, низької схильності економічних агентів до інвестування та надлишку ліквідності у світовій фінансовій системі. Оскільки основним джерелом зростання вітчизняної економіки у прогнозному періоді залишатиметься внутрішній попит, за таких умов ключове завдання економічної політики полягає у створенні сприятливих умов для розвитку пропозиції вітчизняних виробників на внутрішньому ринку.

 

 

ЩОДО ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У 2013-2014 РОКАХ

 

Незважаючи на нестабільність зовнішнього попиту та складні процеси адаптації вітчизняних суб’єктів господарювання до підвищених цін на природний газ, модель розвитку економіки, яка сформувалася у посткризовий період, характеризується достатньо потужним потенціалом ендогенного зростання. Він полягає у стабільному збільшенні ємності внутрішнього ринку завдяки постійному зростанню споживчого попиту. Збільшення доходів населення при збереженні існуючих тенденцій щодо схильності домогосподарств до споживання є ключовою економічною передумовою розвитку внутрішнього ринку. Разом з тим, адекватне зростання пропозиції вітчизняних суб’єктів господарювання для задоволення зростаючих потреб споживачів повинно супроводжуватися створенням відповідного інституційного середовища. За відсутності рішучих заходів щодо радикального покращання бізнес-клімату, сформований потенціал ендогенного зростання залишатиметься нереалізованим та призведе по продовження зростання частки імпорту на вітчизняному внутрішньому ринку.

 

Поступове зростання обсягів залучення капіталів у економіку України (рис.1) свідчить про тенденції зміцнення довіри зовнішніх інвесторів до економічної політики української влади. Забезпечення припливу зовнішніх капіталів у національну економіку протягом останніх років дозволяло підтримувати курсову стабільність, що в умовах існуючих структурних пропорцій є вагомим чинником зростання споживчого попиту. Проте, ці тенденції є неоднорідними. Згортання діяльності декількох європейських банків в Україні може слугувати негативним сигналом для потенційних інвесторів у вітчизняну економіку. Крім того, такі процеси призводять до зменшення потужності каналів залучення європейських капіталів до національної економіки, що у прогнозному періоді є ризиком для стану платіжного балансу.  

 

rozvyt_ekonЗбільшити

Джерело: Держстат, дані ССПД МВФ, розрахунки авторів

 

Рис.1. Динаміка боргового навантаження на економіку України,

у відсотках до ВВП

 

Серед основних зовнішніх умов розвитку економіки України слід виділити наступні:

 1. Розвиток світової економіки відбуватиметься в умовах сповільнення економічної активності Китаю, а також під впливом високого ступеня невизначеності щодо перспектив подолання кризових явищ в зоні євро та вирішення фіскальних та бюджетних проблем США.
 2. Згортання іноземними компаніями інвестиційних проектів з огляду на високий ступінь ризику неотримання запланованого прибутку та продовження тенденції виведення європейськими банками капіталів з України стримуватиме зростання інвестицій.
 3. У зв’язку з низькою схильністю суб’єктів господарювання до інвестування прогнозується повільне відновлення світового попиту та збереження низького рівня цін на метали, що, в свою чергу, стримуватиме зростання вітчизняного експорту. Крім того, продовження тенденцій скорочення вітчизняних виробництв та збільшення обсягів імпорту призведе до рекордно низького сальдо рахунку поточних операцій платіжного балансу.
 4. Слабка світова економічна активність стримуватиме зростання попиту на нафту, що при одночасному нарощенні добування нафти в Саудівській Аравії та Кувейті позначиться на зменшенні рівня світових цін на нафту та, як наслідок, і на інші біржові товари.
 5. Надлишок ліквідності у світовій фінансовій системі дозволяє сподіватися на забезпечення притоку прямих та портфельних інвестицій у країну, дозволить уникнути різких коригувань обмінного курсу гривні при поступовому підвищенні гнучкості процесів курсоутворення.

Внутрішні умови:

 1. Загальна стагнація економіки та дорогі грошові ресурси не дають підстави очікувати зростання кредитного портфелю банківської системи. Відсутність платоспроможних позичальників та збереження жорстких умов отримання кредитів призведуть до продовження тенденції обмеження інвестиційної активності підприємств.
 2. Зношеність основних фондів та обмеженість у використанні сучасних технологій не дозволяють прогнозувати різкі зміни структури вітчизняного експорту та значне покращання конкурентних позицій вітчизняних виробників на зовнішньому та внутрішньому ринку у короткостроковій перспективі.
 3. Повільна адаптація вітчизняної економіки до підвищення цін на імпортований природний газ та недостатньо інтенсивні процеси запровадження енергозберігаючих технологій, особливо у сфері ЖКГ, негативно позначатимуться на рентабельності видів промислової діяльності з високим рівнем залежності від цін на газ.
 4. Суттєве підвищення тарифів на послуги ЖКГ як наслідок виконання умов МВФ стосовно надання кредитних коштів може прискорити інфляційні процесі та негативно вплинути на купівельну спроможність населення.
 5. Постійне зменшення золотовалютних резервів, які на даний час є нижчими за об’єм тримісячного імпорту, у разі нарощування девальваційних тенденцій не дозволить підтримати курс національної валюти.
 6. Накопичення як зовнішніх, так і внутрішніх боргових зобов’язань разом з неможливістю розрахуватися за ними без нових запозичень створюють загрозливу ситуацію у короткостроковій та середньостроковій перспективі.

У разі помірного відновлення економік країн зони євро, підвищення світових цін на метали, зниження цін на енергоносії, покращання торговельного балансу за рахунок проведення поступової девальвації, зниження ставок за кредитами для реального сектору економіки можна очікувати більш оптимістичного сценарію розвитку країни.

 

Припущення макроекономічного прогнозу та анкета оцінки ймовірності реалізації ризиків на 2013-2014 роки наведені відповідно у таблицях 1 і 2. Відповідно до зазначених припущень розраховані прогнозні макропоказники для економіки України, які наведені у таблиці 3.

 

Узагальнену характеристику соціально-економічного розвитку дає інтегральне оцінювання, яке характеризує якість економічного розвитку: економічного, соціального та соціально-економічного[1].

 

На тлі сповільнення економічної динаміки внаслідок зменшення експорту, інвестицій та зростання від’ємних значень сальдо рахунку поточних операцій маємо дефляційний  ефект: зменшення дефлятора ВВП до 3,2 % приросту у 2013 та до 1,1 % у 2014 році. Це супроводжується зниженням узагальненої продуктивності, темпів економічного зростання та рівня використання потенційних можливостей.

 

Одночасно зменшуються рівень тіньового ВВП, тіньової заробітної плати та тіньової зайнятості, від’ємні значення темпів НТП і безробіття при збільшенні частки оплати праці у випуску, що у підсумку дає незначну позитивну динаміку економічного (рис.2, а), соціального (рис. 2, б) та соціально-економічного розвитку (рис. 3). Більш ефективний розвиток гальмується дефляційними тенденціями через обмеженість внутрішнього попиту.

 

rozvyt_ekonЗбільшити

 

Рис. 2. Динаміка інтегральних індексів економічного (а) та

соціального (б) розвитку.

 

rozvyt_ekonЗбільшити

Рис. 3. Динаміка інтегрального індексу соціально-економічного розвитку.

 

Відділ макроекономічного прогнозування

та досліджень тіньової економіки

(Харазішвілі Ю.М., Махортих Д.О.)

Назва організації: НІСД

 

Таблиця 1

Припущення та ризики макроекономічного прогнозу


Припущення

2013

2014

ВВП, % реальної зміни:

Світ

Російська Федерація

США

Китай

Зона євро/ЄС

 

3,5

3,7

2,0

8,2

-0,2/0,2

 

4,1

3,8

3,0

8,5

1,0/1,4

Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, %,  зокрема:

Світ

Російська Федерація

США

Китай

Зона євро/ЄС

 

 

3,7

6,6

1,8

3,0

1,6

 

 

3,6

6,5

1,8

3,0

1,4

Середньорічна ціна на природний газ, дол. США за 1 тис. м3

 

421

 

435

Ціни на нафту, середньорічна, дол.США/барель

99,71

96,78

Мінімальна заробітна плата, середньорічна, грн.

1237

1432

Врожай зернових, млн.тонн

45,5

42,3

Доходи бюджету від приватизації, млн.грн.

10900

11000

 

Таблиця 2

Анкета

оцінки вірогідності реалізації ризиків

 

№ з/п

Ризики

Оцінка вірогідності реалізації явища у

2013 році

Оцінка впливу явища на економіку України у

2013 році

Оцінка вірогідності реалізації явища у

2014 році

Оцінка впливу явища на економіку України

у 2014 році

Зовнішні ризики

  1. 

   Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури: чергове падіння цін на світових сировинних ринках

   2

   2

   3

   3

    2.

     Посилення боргової кризи в Єврозоні

     3

     3

     1

     1

      3.

       Вірогідність виходу країн з Єврозони

       1

       2

       1

       1

        4.

         Повільне зростання американської економіки

         3

         3

         2

         2

          5.

           Посилення військового конфлікту на Близькому Сході

           2

           3

           2

           3

            6.

             Збереження тенденції прискореного зростання цін на світових енергетичних ринках

             3

             3

             2

             3

              7.

               Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу

               3

               3

               2

               3

                8.

                 Девальвація євро та зниження попиту у ЄС

                 2

                 3

                 2

                 3

                  9.

                   Згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період

                   3

                   3

                   2

                   3

                     10.

                     Неотримання запланованого фінансування від МВФ

                     2

                     3

                      

                      

                     Внутрішні ризики

                       11.

                       Нарощування негативних інфляційних очікувань населення

                       3

                       3

                       2

                       3

                        12.

                         Масовий відтік капіталу з країни викликаний порушенням стабільності на зовнішніх фінансових і сировинних ринках та нестабільність в Україні

                         3

                         3

                         2

                         3

                          13.

                           Суттєве підвищення тарифів на природний газ для населення

                           4

                           3

                           2

                           2

                            14.

                             Суттєве підвищення тарифів на природний газ для промисловості

                             2

                             2

                             2

                             2

                              15.

                               Суттєве підвищення цін на природний газ для підприємств комунальної теплоенергетики

                               2

                               2

                               2

                               2

                                16.

                                 Зростання заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги

                                 2

                                 2

                                 2

                                 2

                                  17.

                                   Зволікання з підвищенням тарифів на природний газ та комунальні послуги

                                   1

                                   1

                                   1

                                   1

                                    18.

                                     Значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у Пенсіонному фонді, інших Фондах державного соціального страхування та НАК «Нафтогаз України»

                                     3

                                     3

                                     2

                                     3

                                      19.

                                       Проведення значної емісії для фінансування дефіциту бюджету

                                       3

                                       3

                                       3

                                       3

                                        20.

                                         Непроведення приватизації крупних об’єктів

                                         2

                                         2

                                         2

                                         2

                                          21.

                                           Поширення неплатоспроможності реального сектору економіки

                                           3

                                           3

                                           2

                                           3

                                             22.

                                             Накопичення заборгованості з відшкодування ПДВ

                                             3

                                             2

                                             3

                                             2

                                              23.

                                               Ризик «нової хвилі» дестабілізації у банківському секторі

                                               3

                                               3

                                               3

                                               3

                                                24.

                                                 Збереження низької кредитної активності комерційних банків

                                                 4

                                                 3

                                                 3

                                                 3

                                                  25.

                                                   Посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку

                                                   3

                                                   3

                                                   2

                                                   3

                                                    26.

                                                     Посилення ревальваційних тенденцій на валютному ринку

                                                     1

                                                     1

                                                     1

                                                     1

                                                      27.

                                                       Зростання заборгованості по заробітній платі

                                                       2

                                                       3

                                                       2

                                                       3

                                                        28.

                                                         Погіршення ситуації на ринку праці: скорочення кількості зайнятих та збільшення чисельності безробітних

                                                         2

                                                         2

                                                         2

                                                         2

                                                          

                                                         Таблиця 3

                                                          

                                                         Прогнозні макроекономічні показники на 2013-2014 роки

                                                          

                                                         Показник

                                                         Прогноз

                                                         2013

                                                         2014

                                                         Реальний сектор

                                                         млн грн

                                                         Номінальний ВВП

                                                         1 472 340

                                                         1 516 750

                                                         Споживання

                                                         1 337 455

                                                         1 381 516

                                                         приватне

                                                         1 029 783

                                                         1 063 767

                                                         державне

                                                         307 672

                                                         317 748

                                                         Валове нагромадження

                                                         266 700

                                                         278 500

                                                         Чистий експорт товарів та нефакторних послуг

                                                         -131 815

                                                         -143 266

                                                         Реальний сектор

                                                         %

                                                         Номінальний ВВП

                                                         101,3

                                                         101,8

                                                         Споживання

                                                         101,3

                                                         100,3

                                                         приватне

                                                         101,3

                                                         100,3

                                                         державне

                                                         101,3

                                                         100,3

                                                         Валове нагромадження

                                                         100,5

                                                         101,8

                                                         Експорт товарів та послуг

                                                         94,1

                                                         95,4

                                                         Імпорт товарів та послуг

                                                         100,6

                                                         100,5

                                                         Інфляція

                                                         індекс

                                                         Дефлятор ВВП

                                                         103,2

                                                         101,1

                                                         Індекс споживчих цін (середній за рік)

                                                         104

                                                         103

                                                         Зовнішній сектор

                                                         млн дол. США

                                                         Рахунок поточних операцій

                                                         -16 075

                                                         -17 261

                                                           Обсяг експорту товарів та послуг

                                                         92 385

                                                         96 080

                                                           Обсяг імпорту товарів і послуг

                                                         108 460

                                                         113 341

                                                           Баланс доходів

                                                         -3 100

                                                         -3 200

                                                           Офіційні трансферти (нетто)

                                                         3 100

                                                         3 200

                                                           Прямі іноземні інвестиції

                                                          6000

                                                         6500 

                                                         Зовнішній сектор

                                                         % до ВВП

                                                           Рахунок поточних операцій

                                                         8,95

                                                         9,44

                                                           Обсяг експорту товарів і послуг

                                                         51,5

                                                         52,6

                                                           Обсяг імпорту товарів і послуг

                                                         60,4

                                                         62,0

                                                           Баланс доходів

                                                         1,73

                                                         1,75

                                                           Офіційні трансферти (нетто)

                                                         1,73

                                                         1,75

                                                           Прямі іноземні інвестиції

                                                         3,26

                                                         3,6

                                                         Зовнішній сектор

                                                         %, рік до року

                                                           Обсяг експорту товарів і послуг

                                                         103,3

                                                         104

                                                           Обсяг імпорту товарів і послуг

                                                         104,5

                                                         104,5

                                                           Обмінний курс, грн/дол. США

                                                          

                                                          

                                                             Середній

                                                         8,2

                                                         8,3

                                                         Зведений бюджет

                                                         млн грн

                                                           Всі доходи, в т.ч.

                                                         460 000

                                                         466 000

                                                           Всі видатки

                                                         515 000

                                                         550 000

                                                           Сальдо зведеного бюджету

                                                         55 000

                                                         84 000

                                                         Зведений бюджет

                                                         % до ВВП

                                                           Всі доходи, в т.ч.

                                                         31,2

                                                         30,7

                                                           Всі видатки

                                                         34,9

                                                         36,3

                                                           Сальдо зведеного бюджету

                                                         3,7

                                                         5,5

                                                         Гроші та кредит

                                                          

                                                          

                                                          Грошова база (на кінець періоду), млн грн

                                                         320

                                                         345

                                                             грудень до грудня попереднього року, %

                                                         6,7

                                                         7,8

                                                          Грошова маса (М3) (на кінець періоду), млн грн

                                                         880 000

                                                         1 000

                                                             грудень до грудня попереднього року, %

                                                         14,1

                                                         13,6

                                                         Соціальні показники

                                                          

                                                          

                                                           Наявне населення, млн осіб

                                                         45,489

                                                         45,416

                                                           зміни у % до попереднього року

                                                         99,77

                                                         99,8

                                                           Чисельність зайнятого населення віком 15-70 років, млн осіб

                                                         20,355

                                                         20,398

                                                           Чисельність безробітного населення віком 15-70 років за методологією МОП, млн осіб

                                                         1,756

                                                         1,674

                                                             Рівень безробіття, у % до економічно активного населення віком 15-70 років

                                                         7,94

                                                         7,58

                                                           Середньомісячна заробітна плата працівників, грн

                                                         3200

                                                         3 270

                                                           Наявні доходи населення, млн грн

                                                         1 098,3

                                                         1 110,7

                                                         Реальні наявні доходи населення, % зміна до попереднього року

                                                         99,6

                                                         98,2

                                                                                                                   [1]Харазишвили Ю.М. Инновационность как характеристика качества социально-экономического развития / Харазишвили Ю.М. // Проблемы и перспективы  инновационного развития экономики: материалы XVI конференции, Алушта – Симферополь: ИТ “АРИАЛ”, 2012. – С. 175-180.