Відділ регіонального розвитку


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

1. Мета діяльності:

Наукове обґрунтування стратегічних пріоритетів та визначення перспектив регіонального розвитку України з урахуванням впливу ендогенних та екзогенних чинників. Розробка ефективних стратегій соціально-економічних перетворень на регіональному рівні на середньо- та довгостроковий період.

 

2. Здійснення наукових досліджень за напрямами:

- аналіз інституційного забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів;

- дослідження механізмів та інструментів державного управління та регулювання соціально-економічного розвитку регіонів;

- визначення перспектив, механізмів та інструментів стабілізації соціально-економічної ситуації, активізації процесів економічного зростання на регіональному рівні;

- пошук інструментів розв’язання системних проблем соціально-економічного розвитку регіонів;

- моніторинг показників соціально-економічного розвитку регіонів України, подій та процесів, що відбуваються в регіонах;

- участь у розробці стратегій та програм соціально-економічного розвитку регіонів України;

- науково-аналітичне супроводження регіонального блоку щорічного послання Президента України до Верховної Ради України;

 

3. Опрацювання результатів досліджень у вигляді:

- аналізу та оцінки стану, проблем та перспектив регіонального розвитку, наукове обґрунтування стратегій соціально-економічного розвитку регіонів України;

- підготовки проектів програмних документів з питань соціального-економічного розвитку регіонів;

- наукової експертизи проектів законодавчих (та нормативно-правових) актів, пов’язаних з розробкою та впровадженням державної регіональної політики, забезпечення ефективного соціально-економічного  розвитку регіонів;

- організації, проведенні та участі у наукових конференціях, нарадах, «круглих столах», семінарах з актуальних проблем регіонального розвитку    

- оприлюднення результатів аналітичних досліджень, підготовки наукових публікацій.

 

4. Впровадження наукових результатів в науковій продукції:

- аналітичні доповіді, експертні матеріали;

- аналітичні записки;

- матеріали круглих столів;

- монографії та наукові статті;

- доповіді та тези виступів на конференціях, симпозіумах, конгресах;

-  інтерв’ю у ЗМІ.

---------------------------------------------

 

 

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

Біла Світлана Олексіївна, доктор наук з державного управління, професор,

 

Сфера наукових інтересів:

 

- регіональна політика;

- інституціональна економіка;

- історико-економічні дослідження.

 

Основні наукові праці:

 

1. Біла С.О. Інституційне забезпечення соціально-економічного розвитку проблемних територій (світовий досвід) // Стратегічні пріоритети  (науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень) – № 3 (12). – 2009. – С. 63 – 72.

2. Біла С.О. Економічне стимулювання «точок зростання» як складова нової якості регіонального розвитку в Україні // Проблеми й перспективи розвитку співробітництва між країнами Південно-Східної Європи в рамках Чорноморського економічного співробітництва й ГУАМ. – Збірник наукових праць. – Стамбул – Донецьк: ДонНУ, РФ НІСД в м. Донецьку, 2010. – С. 339 – 342.

3. Біла С.О. Розділ 7. Створення ринкового простору в сучасний трансформаційний період в Україні в аспекті вітчизняного і світового досвіду // Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс / (Л.П. Горкіна, С.О.Біла, В.В. Небрат та ін.); за ред. д-ра екон. наук Л.П.Горкіної; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – С. 587 – 676. 

4. Біла С.О. Роль недержавного пенсійного забезпечення у посткризовій Україні (п. 6.5.) // Глобальна економічна криза 2008 – 2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні»: монографія / В.П.Антонюк, С.С.Аптекар, Н.А.Балтачеєва та ін..; під заг.ред. В.І.Ляшенка. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – С. 332 – 336.

5. Біла С.О. Соціально-інституціональні складові антикризової політики // Економічний вісник університету. – Збірник наукових праць. – Спеціальний випуск. – Том 1. – Умови економічного росту в країнах з ринковою економікою. – Переяслав-Хмельницький, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2010. – С. 249 – 253.

6. Біла С.О. Пріоритети антикризової політики країн ЄС: досвід для України // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – К., 2010. – № 1. – С.65 – 71.

7. Белая С.А. Роль предпринимательства в проектах общественных трансформаций в работах украинских экономистов ХIХ – первой трети ХХ века // История предпринимательства в России: XIX – начало XX века. – Вып. 4. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2009. – С. 398 – 423.

8. Біла С.О. Інституційно-правове забезпечення вирішення «робітничого питання» у Російській імперії (кінець ХІХ ст.): історико-економічний вимір // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: Книги ХХІ, 2010. – Випуск ІІ (38). – Економічні науки. – С.114 – 122.

9. Біла С.О. Формування інституційно-правового середовища розвитку підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу в Російській імперії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) //  Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. Вип. Проблеми сучасної економіки та інституціональна теорія. – К.: КНЕУ, 2010. – С. 365 – 378 с.

Оголошення та анонси

До уваги авторів

Збірник "Стратегічні пріоритети"

prioritetu

-------------------------------

Журнал  "Стратегічна панорама"

panorama

Наукові видання

Аналітичні матеріали